HOME > 콜로이드밀의 개요 > DJM콜로이드밀
에멀션화, 미세 분세, 균질, 부유 현탁물질을 위한 고효율, 고성능의 콜로이드밀. 독일 Hitech기술로 만들어진 것으로 국내 총판.
기술상담 및 견적 수시 환영합니다.
specifications and main technical parameter DJM series colloid Mill
규격
DJM DJM DJM DJM DJM DJM DJM DJM
기술삼수 90L 110L 130L 110L.A 130L.A 160L.A 210L.A 260L.A
제품파세
정도
5-40
유량

0.3 - 1

0.5 - 2 1 - 4 0.5 - 2
1 - 4
2 - 6
4- 10 6 - 15
모타용량 5.5 7.5 7.5 7.5
7.5
11
18.5 30
소음
                                                                                                 <85                                        <90             <92
로타속도 2940 2940 2940
3000
3000 3000 2800 2400
중량 ~200 ~250 ~280
~290
~300 ~350 ~500 ~735
직립식 0 0 0
       
벨트방식   0 0
0
0 0 0 0
외형치수 50x50x113 50x50x116 55x55x120
80x35x90
80x35x100 90x40x110 96x45x115 105x50x125
 
specifications and main technical parameter DJM series hign speed colloid Mill
규격
DJM 50L DJM DJM DJM DJM
기술삼수 lab Type 130L.G 160L.G 210L.G 260L.G
제품파세
정도
3-30
유량

0.1- 0.3

1 - 4 2 - 6 4 - 10
6 - 15
모타용량 1.1 11 15 22
37
소음
<85
<86 <86 <90 <92
로타속도 6000 3600 3500
3000
2800
중량 ~63 ~320 ~380
~525
~760
직립식 0 0 0
0
0
벨트방식 0 0 0
0
0
외형치수 50x25x54 80x36x100 90x40x110
96x45x115
105x50x125